Oferta
Kontakt
Linki
Galeria

Oferta

 

Usługi księgowe

1. prowadzenie księgowości w formie ksiąg rachunkowych oraz księgi przychodów i rozchodów,
2. opracowywanie dokumentów wymaganych przez prawo pracy,
3.

reprezentowanie klienta w Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Urzędzie Celnym, Głównym Urzędzie Statystycznym i innych instytucjach,

4. doradztwo w zakresie podatków i prowadzenia działalności gospodarczej,
5. pomoc w uzyskaniu koncesji i zezwoleń,
6. usługi w zakresie doradztwa kadrowego,
7. opracowanie oraz wdrożenia zakładowego planu kont,
8. przygotowanie deklaracji podatkowych miesięcznych i rocznych,
9. prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT,
10. prowadzenie akt osobowych pracowników,
11. przygotowywanie umów o pracę,
12. przygotowywanie regulaminów pracy i wynagradzania.

Usługi finansowe

1. sporządzanie wniosków kredytowych dla kredytów inwestycyjnych i obrotowych, 
2. przygotowywanie wniosków leasingowych,
3. wskazanie potencjalnych źródeł finansowania i identyfikacja dostępnych źródeł,
4. sporządzanie biznes planów dla celów kompleksowej analizy opłacalności inwestycji, uzyskania zasilenia finansowego (kredyty, wpłaty na poczet kapitału, podwyższenia kapitału i inne),
5. stała kontrola finansowa,
6. uczestnictwo w negocjacjach z potencjalnymi inwestorami,
7. uczestnictwo w negocjacjach w celu pozyskania źródeł finansowania (banki, firmy leasingowe, fundusze i inne),
8. pomoc w weryfikacji wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych,
9. przygotowywanie informacji na temat działalności przedsiębiorstwa i jego sytuacji finansowej,
10. pomoc w działaniach restrukturyzacyjnych i przygotowywanie najlepszych strategii finansowania,
11. określenie czynników konkurencyjności firmy,
12. budowa i opracowanie strategii przedsiębiorstwa,
13. opracowanie studium wykonalności inwestycji,
14. opracowywanie raportu w celu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko